FASTIGHETSUTVECKLING

Vi deltar i hela processen från strategi och analys till inflyttningsklara lokaler. Vi bidrar till att omvandla kostnader till intäkter. Genom vår stora erfarenhet av att analysera potential för tillbyggnad och dåligt utnyttjade ytor och lokaler för att skapa attraktiva och smart nyttjade fastigheter.

En viktig del av vårt arbete är att matcha fastighetens förutsättningar med tilltänkta hyresgästers behov. Vår långa erfarenhet av olika verksamheters behov gör att arbetet går smidigt, med bra resultat för både fastighetsägare och hyresgäst.

Som husarkitekt för ett stort antal fastigheter har vi utvecklat ett arbetssätt för att snabbt och effektivt tillsammans med våra kunder, ta fram lättförståeliga och tydliga inplaceringsskisser och säljmaterial åt tilltänkta hyresgäster. Vi ser till att steget från inplacering till byggd/ombyggd lokal går smidigt.

Varje utmaning är unik och har därför fått sina egna lösningar och uttryck. Här nedan kan du spana in ett urval av vad vi har gjort! 


Vår arbetsprocess


Fastighetsanalys

Steg 1.  Skapa ramverk för projektet – definiera ambitionsnivå

 • Analys av fastighetens förutsättningar och möjligheter

 • Vision kring fastighetens framtida identitet

 • Målgrupp/tänkta hyresgäster

 • Underlag/skisser på koncept - enkel nivå för att presentera förslag till åtgärder och underlag för kalkyler

  

Steg 2.  Förstudie

 • Förprojektering, beslutsunderlag för omfattning och kalkyler

 • Vidare utveckling av framtaget förslag tillsammans med övriga konsulter, uthyrare, fastighetschefer mm.

 • Eventuella myndighetskrav, bygglov mm.

 • Översiktlig budget och övergripande tidplan


Uthyrningsprocessen 

Steg 1. Ta fram generellt säljmaterial – visa erbjudandet/locka hit intressenter

 • Områdesbeskrivning

 • Fastighetskoncept - exteriöra illustrationer

 • Interiör gestaltning, byggrelaterat koncept

 • Interiöra illustrationer

 • Generella inplaceringsskisser för olika typer/”storlekar” av intressenter

 

Steg 2. Process med specifik intressent/hyresgäst

 • Möte med intressent/hyresgäst och fastighetsägare

 • Inplaceringsskiss på överenskommen lokal

 • Möte på plats med kund/intressent för genomgång av skiss(er)

 • Kontraktsförslag, inplaceringsskiss, typrumsbeskrivning, övrigt material


Projektering

Steg 1. Generellt för fastigheten

 • Exteriöra förändringar och tillägg

 • Trapphus

 • Entréer

 • Garage

 • Cykelrum/omklädningsrum

 

Steg 2. Specifikt per lokal/hyresgäst

 • Bygghandlingar enligt överenskommelse i kontrakt